Postbus 1697, 1200 BR Hilversum
085 065 62 44
hilversum@telosbewindenadvies.nl

Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Bewind biedt bescherming aan een persoon in zijn/haar financiële situatie. Soms is deze bescherming nodig tegen de ‘boze’ buitenwereld en soms om de persoon tegen zichzelf te beschermen. In de meeste gevallen biedt bewind rust in vaak stressvolle situaties zoals ziekte, schulden, etc. De belangrijkste taak van de bewindvoerder is het beschermen van de belangen van de client.

Aanvraag bewind
Beschermingsbewind wordt in principe aangevraagd door de persoon (rechthebbende) zelf maar kan ook worden aangevraagd door de echtgenoot, de geregistreerde partner, de voogd, de curator of de mentor. Bewind kan ook worden verzocht door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt.

Instellen bewind
De aanvraag moet worden ingediend bij de rechtbank. De bewindvoerder kan u helpen bij het invullen van alle documenten. Vervolgens beslist de rechter of het instellen van beschermingsbewind noodzakelijk is. Meestal vindt hiervoor een zitting plaats waarbij de persoon ten behoeve van wie het bewind is aangevraagd, de verzoeker (als dit niet de persoon zelf is) en de bewindvoerder worden opgeroepen.

Inhoud bewind
De hoofdtaak van een bewindvoerder, die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren ofwel het beschermen van de goederen van de rechthebbende. Hij moet ervoor zorgen dat de goederen die door de kantonrechter onder bewind zijn gesteld in stand blijven dan wel goed worden beheerd. In ieder geval zorgt de bewindvoerder ervoor dat alle vaste lasten tijdig en volledig worden voldaan en dat het leefgeld tijdig en volledig aan de rechthebbende beschikbaar wordt gesteld. De bewindvoerder kan ook overgaan tot het afsluiten van verzekeringen. Verder is de bewindvoerder verantwoordelijk voor het doen van belastingaangifte doen en aanvragen van (bijzondere) bijstand of toeslagen.

Verantwoording
De bewindvoerder moet na het instellen van het bewind een boedelbeschrijving maken. Hierin wordt beschreven welke goederen/gelden rechthebbende had op de datum van instelling van het bewind. Verder moet er elk jaar een rekening en verantwoording gemaakt worden. Dat is een verslag waarin wordt beschreven wat er binnengekomen is aan inkomen en hoe dit is besteed. In principe wordt dit verslag door de client zelf gecontroleerd. Mocht deze hiertoe niet in staat zijn, dan zal de rechtbank deze controle uitvoeren.

Duur en einde bewind
De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin de lichamelijke of geestelijke beperking aanwezig is. Meestal wordt het bewind ingesteld voor onbepaalde tijd zijn. Tenminste elke vijf jaar wordt het bewind geëvalueerd. Er kan altijd een verzoek gedaan worden aan de rechtbank om het bewind op te heffen. De rechter bepaald dan op basis van de aangeleverde informatie of het bewind opgeheven wordt of niet.